Mehdi Miti ve Fetoperest Terörizm

FETÖİST Korsanlar çetesinin  ülkemizi ve dünyayı   karanlığa ve uçuruma sürüklemek için  yapmış oldukları kirli ilişkiler, oyunlar ve ağlar her gün deşifre oldukça, bildiklerimizin bilmediklerimizin yanında  bir hiç olduğunun farkına varıyoruz.

FETÖİST Korsanlar çetesi, hala  dünyaya kendilerini    sivil  bir dini grup ve hareket olarak sunmaya devam etmektedirler. İlk günden itibaren  çete başı Fetuşşeytan’ın  15 Temmuz işgal girişimini kendisi tarafından yönetilip ve yönlendirildiğini  inkar etmesi ve   işgalcilerin kendi fikirlerine  sempati duyan kimseler olması halinde  onların   büyük bir hata  yaptığını söylemesi,  kendi çetesini bir  sivil cemaat olarak sunmaya devam etme çabasından dolayıdır. FETÖİST korsanlar  çetesinin bütün algı manipülasyonlarına ve operasyonlarına karşı,  önümüzde açık olan   gerçeklik şudur: FETÖ, sivil ve dini  nitelikte bir grup veya hareket değil, eli kanlı, karanlık ve kirli bir terör çetesidir. FETÖ,  kendisinin uluslararası düzeyde hareket eden bir sivil dindar gönüllüler hareketi olduğu yalanıyla dünyayı kandırmaya devam etmektedir. FETÖ korsanlar çetesinin kirli ve karanlık  yüzünün  dünyaya anlatılması gerekmektedir. Dünya, FETÖ teröristlerinin gerçek yüzünü anlamadıkça ülkemiz ve insanlık  için tehlike çanları çalmaya devam edecektir.

İslam,  bütün inanç ve değerleriyle insanı esas almaktadır. İnsana karşı olan hiçbir  duygu, düşünce ve davranış İslami olamaz. İslam, bugün iki temel noktadan insanlığa karşıt ve düşman olarak konumlandırılmaktadır. İnsana karşı  şiddet yapmayı kutsallaştıran  bir anlayış  hakim kılınarak şiddet ve İslam özdeşleştirilmektedir. İslam’ı  şiddetle özdeşleştirmek isteyen yaklaşım, İslam’ı insanlığa yabancılaştırmaktadır. Şiddetten sonraki ikinci yaklaşım ise, İslam’ı bir Mehdilik hurafesine indirgemeyi amaçlamaktadır. Mehdizm, İslam’ı insanlığın fıtrat dini  konumundan çıkarmakta, akıl, adalet, özgürlük, hikmet, tevhit, ibadet, ahlak, barış, marifet, sanat ve tefekkür değerlerinin tamamını işlevsizleştirmekte,  uluhiyyeti, nübüvveti, ubudiyyeti,  vahyi, hayatı, tarihi ve insanlığı Mehdi denilen  hayali bir hurafe etrafında kurgulamaktadır. DAİŞ-Taliban-El-Kaide gibi oluşumlar, İslam’ı şiddetle özdeşleştirirken, FETÖİZM tarzı  yaklaşım ise İslam’ı  Mehdizm hurafesine indirgemektedir.

FETÖ korsanlar çetesi, dinin esasına  dair  olmayan her şeyi din haline getirerek dinin  içini boşaltmak suretiyle insandan insanlığını çalan bir  terörizm ideolojisini benimsemişlerdir. FETÖİZMİN dayandığı temel sapkınlık, dinden kaynaklanmamakta, Mehdizm olarak niteleyebileceğimiz bir efsane ve hurafe etrafında odaklaşmaktadır.

Mehdilik,  hiçbir şekilde İslami bir inanç veya değer değildir.  İnsan için tek hidayet ve şifa kaynağı Kur’an’dır. İnsan, akıl ve bilgiyle Kur’an’ın rehberliğinde ahlaklı  bir mümin  hayatı yaşama sorumluluğuna sahiptir. Mehdilik hurafesi, Kur’an’ın  indiriliş  gerekçesi olan hidayet rehberi olma  pozisyonuna ve işlevine kaşı geliştirilmiş bir hurafedir. Kur’an, hiçbir şekilde Mehdilik şeklindeki bir sapkın hurafeye  yer vermemektedir. Kur’an açısından  insan için Mehdilik hurafesine ne ihtiyaç vardır, ne de böyle bir sapkınlığa insan hayatında yer vardır.  Mehdiliğe dair  söylenen ve hadis olduğu iddia edilen    sözlerin hepsi uydurmadır. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber pratiğinde,  Mehdilik, Mesihlik ve putçuluk dahil her türlü şirk biçimi  cahiliye olarak değerlendirilmiş ve reddedilmiştir. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber, insanlığı cahiliyenin bütün sahte kurtarıcılarından kurtararak  bütün insanlığın gerçek anlamda sadece Allaha kul olması mesajını  getiren son elçi ve uyarıcıdır. Mehdi hurafesi, insanlığın  yaratılış gerekçesi olan  Allaha kulluk etme   amacının inkarı anlamına gelmektedir. Mehdilik, Allah’tan, insandan, Kur’an’dan, akıldan  ve hayattan kaçışın adıdır.

İslam dışı ve insanlık karşıtı bir  putperest hurafesinden başka bir şey olmayan  Mehdilik, İslam kültürüne Yahudilikteki beklenen kurtarıcı olarak kabul edilen  Mesih ve Hristiyanlığın  İsa’nın geri dönüşü inançlarından geçmiştir. Zorluk, baskı ve çaresizlik zamanlarında toplumların bir kurtarıcı  bekleme umudu içine girmesi, Mehdilik gibi bir hurafenin   bir vehim olmaktan  çıkarılarak  bir umut ve gerçeklik olarak anlaşılmasına neden olmuştur. Tarih boyunca her çete, grup veya oluşum, kendi liderinin Mehdi olduğunu iddia ederek  insan ve toplum üzerinde   egemenlik kurmaya çalışmıştır. Toplumsal baskı, çaresizlik, bunalmışlık ve yılmışlık  zamanlarında insanların zafiyetlerini istismar etmek için kullanılan Mehdilik hurafesi,  kendisini dini belirleyen ana dinamik hale getirmeye çalışmıştır. Şiilikteki Beklenen Mehdi inancı, bu hurafenin bazı   yerlerde kurucu unsur olmayı başardığını göstermektedir.

Müslüman toplumların önünde büyük bir meydan okuma durmaktadır. İslam ve Mehdilik denilen  şirk hurafesinin birbirinden ayrılması gerekmektedir. İslam ve Mehdilik birbirinden net ve berrak bir şekilde ayrılmadığı sürece, İslam’ın içinden dine karşı dinler, tevhide karşı  cahiliye çeteleri çıkmaya  devam edecektir. Müslüman toplumlarda  sahih dine karşı paralel dinler çıkmasının en önemli  teolojik temelini Mehdilik hurafesi denilen putperest anlayış oluşturmaktadır. Mehdilik hurafesinden dini hayatımızı arındırmadıkça paralel  putperestlikten ve çetelerden kurtulmamız mümkün değildir.

FETÖ korsanlar çetesi, Mehdilik denilen hurafeden ve onun etrafında oluşturulan rüyacılık, daha doğrusu falcılıktan beslenen bir   radikal kült terörizmidir. FETÖ terörizminin dünyaya nasıl anlatılacağı tartışılmaktadır.  Bazıları, FETÖ  çetesinin dünyaya  Mesyanik Terörizm olarak sunulmasını önermektedir. Biz bu öneriyi  yeterli bulmuyoruz. FETÖ, Marksizm, Stalinizm ve Leninizm gibi herhangi bir otoriter ve totaliter izmden farklı değildir. FETÖ öğretisi   dünyaya FETÖİZM, FETÖ şiddeti de FETÖİST TERÖRİZM olarak anlatılmalıdır. Ayrıca, FETÖİZMİN,  putperestliğin bir versiyonu olduğunu anlatmak için FETÖPERESTLİK (İngilizcesi FETOLATRY), FETÖ şiddeti içinde FETÖLATRİK TERÖRİZM (FETOLATRIC TERRORISM) kavramlarını kullanmalıyız. İngilizcede putperestliğin idolatry kelimesiyle ifade edildiğini düşündüğümüzde bu kullanım  uygun düşmektedir. Fetuşşeytan, eski Yunan mitolojisinde Herkül gibi tanrılara özenen bir sapkındır. Fetuşşeytan’ın sitesinin adının herkul.org olmasının nedeni budur. FETÖİZMİN FETÖPEREST TERÖRİZMDEN  başka bir şeyi sonuç vermeyeceğini dünyaya anlatma gibi bir insani ve ahlaki sorumluluğumuz bulunmaktadır.


29/08/2016, Milat Gazetesi

http://www.milatgazetesi.com/mehdi-miti-ve-fetoperest-terorizm-makale-93112