Risale-î Nur Penceresinden Fetöizm: Desise-î Şeytaniye

Kırk yıldan daha fazla bir süredir ülkemizin sosyal, kültürel, ahlaki, dini, manevi,  ekonomik ve eğitsel kaynaklarını  kendi   çete çıkarları uğruna   harcayan  Fetöperest sapkınlar, bütün duygu, düşünce ve  birikim dünyamızda büyük tahribatlara yol açan bir mirasın ortaya çımasına neden olmuşlardır. Fetöperest çılgınların 15 Temmuz işgal girişiminden sonra bu çetenin değişik boyutları tartışılmaya devam edilmektedir. Fetöperestliğin Risale-i Nur’la ilişkisi en çok tartışılan konular arasındadır.

Risale-i Nur ve Fetöperestlik tartışmasının sağlıklı ve verimli bir şekilde yapılmadığını görmek büyük bir olumsuzluktur. Yapılan tartışmalarda stratejik bir yanlışın yapıldığı görülmektedir. Yapılan tartışmalarda, FETÖİZMDEN hareket edilerek Risale-i Nur ve Sait Nursi’yi değerlendirmek, eleştirmek ve hatta suçlamak gibi bir hataya düşülmektedir. FETÖİZMden hareket edilerek Risale-i Nur değerlendirilemez. Fetöperestlik gibi modern paganizmin sapkın bir biçimi, Risale-i Nur’u değerlendirme ölçüsü yapılamaz. Yapılması gereken  uygun, yapıcı ve verimli yaklaşım, Risale-i Nur esas ölçü alınarak FETÖPERESTLİK sapkınlığının  bütün boyutlarıyla ortaya konmasıdır.

Risale-i Nur külliyatının müellifi, sahih ve sahici anlamda bir  alim olan Sait Nursi’ye göre, bir insanın hem Müslüman, hem münafık olması mümkün değildir. Münafıklık, hem insan olmayı, hem Müslüman olmayı bozan, dejenere eden, yozlaştıran, yolsuzlaştıran ve çürüten büyük bir facia durumudur. Risale-i Nur  açısından bakıldığında Fetöperestlik, münafıkça amaçlarla, yollarla ve araçlarla dinimizi ve insanlığımızı tahrip eden  sapkın nitelikte modern bir imansızlık cereyanıdır. Risale-i Nur açısından FETÖİZM  imanı ve insanı hedef alan bir inkarcılık, maddiperestlik ve ilhad akımıdır.

Risale-i Nur açısından asıl olan  misyon,  baki hakikatler konumunda olan Kur’an ve iman  gerçekliklerinin saf, net ve ikna edici bir şekilde insanlığın idrakine anlatılmasıdır. İslam’ın, imanın ve Kur’an’ın baki hakikatleri, hiçbir fani şahsın, grubun veya iktidarın çıkarları için araçsallaştırılamaz. Risale-i Nur’a göre İslami ve imani hakikatleri araçsallaştırmak, putperestlikten başka bir şey değildir. FETÖPERESTLİĞİN hiç bir yerinde, İslami, imani ve Kur’an’i hakikatlerin  insanlığa taze ve yenilenmiş bir ruhla ve  tefekkürle  sunulması yoktur. FETÖPERESTLİK, insanlığı kandırmak için İslam’ı, imanı ve Kur’an’ı  gerektiğinde kullanılan kozmetik  bir araç konumuna indirmiştir.  Risale-i Nur açısından bakıldığında FETÖİZMİN en büyük sapkınlığı, İslam’ın, imanın ve Kur’an’ın baki hakikatlerini fani kişiler,  gruplar, amaçlar için  taktiksel araçlara indirgemiş olmasıdır. Burada sorun, çoğu zaman yanlış bir şekilde tartışıldığı gibi, FETÖİSTLERİN, Risale-i Nur’u  istismar etmeleri değildir. Risale-i Nur açısından temel sorun FETÖİZMİN Kur’an’ı araçsallaştırması ve iman hakikatlerinin içini boşaltıp dini,  kozmetik, naylon ve  efsunlu hurafelere dönüştürmüş olmasıdır. Risale-i Nur açısından en önemli faaliyet iman hakikatlerinin anlatılmasıdır. FETÖİZMİN iman hakikatlerinin yerine Fetöperest hurafeleri yerleştirmiş olması,  modern asırdaki imansızlık cereyanının yeni bir adıdır.

Risale-i Nur, modern dünyada  ateizm ve materyalizm cereyanlarının bizim ve çocuklarımızın imanlarını çalarak   hepimizin hayatlarının ateşte yanmasına  sebep olması şeklinde bir insanlık durumu okuması yapmaktadır. Hiçbir şey,   inkar, materyalizm ve ateizm cereyanları karşısında çocuklarımızın ve insanlığın imanını  korumaktan ve kurtarmaktan daha önemli olamaz. FETÖİZM,  inkarcılığın ve materyalizmin   insanlığı düşürdüğü ateşe çukurunu söndürmeyi asli problem olmaktan çıkarmıştır. FETÖİZM, ona buna sataşırken,  soruları çalarken, siyasi operasyonlar  yaparken, kaset şantajları yaparken,  büyük mali hırsızlıklar gerçekleştirirken, insanların iman dünyalarının  tahrip olmasını asli sorun  olarak görmediği gibi, teferruat olmaktan dahi çıkarmıştır. Risale-i Nur  açısından FETÖİZM, çocuklarımız  yanarken onları kurtarmaya koştuğumuzda ayağımıza çelmeler takan ve bizi engellemeye çalışan, bizi sahte gündemlerle oyalayan büyük bir bencillik, hodgamlık ve dünyaya tapmaktan başka bir şey değildir.

Risale-i Nur,  Kur’an  esas alınarak İslam’ın sahih bir şekilde  insanlığın   maneviyatında, biliminde, ahlakında, siyasetinde,  iktisadında, felsefesinde, hastalığında, yaşlılığında,  kadınlığında, gençliğinde, hukukunda, günlük hayatında, kısacası insani alanların olduğu her yerde ortaya çıkan insani problemlere Kur’an eczanesinden alınan  ilaçlarla sahih çözümler bulunmasını amaçlamaktadır. Kur’an eczanesinin  dışında sahte ilaçlarla, insanlığın sorunlarına  yaklaşımda bulunmak, İslam ve insanlık karşıtı bir durumdur. FETÖİZM, radikal İslam’a karşı ılımlı İslam dediği alternatif bir dinle, insanlığı ve İslam’ı tahrip etmeyi amaçlamaktadır. Risale-i Nur açısından bakıldığında FETÖİZM, İslam içinden çıkan sahih bir hareket değil, İslam’a karşıt alternatif bir dalalet hareketidir. İslam’a karşıt alternatif bir dalalet  hareketi olarak ortaya çıkan FETÖİZM, İslami değil, inkarcı bir  paganizmdir.

Risale-i Nur, emperyalizmin ana stratejisinin Kur’an’ı Müslümanların elinden almak ve insanlığı iman hakikatlerine yabancılaştırmak olduğu gerçeğinin fark edilmesini istemektedir. Risale-i Nur, Kur’an’ın söndürülmez bir nur olduğunu ve  imanın baki hakikatlerinin çürütülmez ve sarsılmaz olduğunu göstermek için  yazılmıştır.  Darbeciliğe, istibdada, emperyalizme ve her türlü fitneye karşı Risale-i Nur, Kur’an’ın nuruyla aydınlanmamızı ve  iman hakikatlerini insanlığımızın gelişimi için sürekli olarak keşfetmemiz, anlamamız ve tefekkür etmemiz gerektiğini öğretmektedir. Risale-i Nur açısından bakıldığında FETÖİZM Kur’an’ı söndürmek için emperyalizm tarafından içimizde   üretilen bir Truva atıdır. FETÖİZM, emperyalizmin bütün  amaçlarını  gerçekleştirmek için İslam’ın içini boşaltmak dahil her türlü aracı kullanan,  itikadın yerine  iktidarı geçiren, özgürlüğün yerine emperyalizme köleliği esas alan, Allah’a kul olmak yerine paraya, güce ve dünyaya kul olan bir materyalizm üreten derin bir dalalet cereyanıdır. Kısacası Risale-i Nur’a göre FETÖİZM, bir desise-i şeytaniyeden yani şeytanın kirli ve karanlık bir oyunundan başka bir şey değildir.


05/09/2016, Milat Gazetesi

http://www.milatgazetesi.com/risale-i-nur-penceresinden-fetoizm-desise-i-seytaniye-makale-93595